Datum konání: 6. 6. 2024
Místo konání: Základní škola Struhařov, Školní náměstí 55, 251 64 Struhařov

Projednané body

 1. Schválení programu zasedání školské rady
 2. Informace o zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/25
 3. Seznámení s využíváním sportovišť pro hodiny tělesné výchovy
 4. Mimoškolní aktivity a kroužky
 5. Otevření 5. ročníku ve školním roce 2024/25
 6. Předjednání potřebných informací o přechodu našich žáků do ZŠ TGM Mnichovice (např. rozřazovací zkoušky z M, Aj)
 7. Příprava voleb členů školské rady pro nové funkční období
 8. Diskuze

Zápis

 1. Program zasedání školské rady byl schválen všemi členy školské rady.
 2. Členové školské rady byli seznámeni s průběhem zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2024/25.
 3. Členové školské rady byli seznámeni s probíhajícími jednáními obecního úřadu ohledně využití hasičárny a budoucího umělého povrchu u fotbalového hřiště k výuce tělesné výchovy.
 4. Zájmové kroužky ve školním roce 2024/25 budou fungovat v obdobném rozsahu jako v tomto školním roce.
 5. Členové školské rady byli informování o přípravě otevření 5. třídy ve školním roce 2024/25.
 6. Během května proběhla předběžná jednání na úrovni vedení školy ohledně přechodu žáků 5. třídy Základní školy Struhařov do ZŠ TGM Mnichovice. Základní informace budou sděleny rodičům 5. tříd na úvodní schůzce na začátku školního roku.
 7. Volby členů školské rady proběhnou v listopadu/prosinci 2024.
 8. Příští zasedání školské rady proběhne v říjnu 2024.

Součástí zápisu je prezenční listina.

Ve Struhařově dne 6. 6. 2024                         Mgr. Anna Vopálenská


Datum konání: 19. 10. 2023
Místo konání: Základní škola Struhařov, Školní náměstí 55, 251 64 Struhařov

Projednané body

 1. Schválení programu zasedání školské rady
 2. Seznámení s výroční zprávou Základní školy Struhařov za školní rok 2022/23, hlasování o výroční zprávě
 3. Příprava dne otevřených dveří
 4. Příprava zápisu do 1. ročníku 2024/25
 5. Akce školy a spolupráce se spolky
 6. Mimoškolní aktivity a kroužky
 7. Otevření 5. ročníku ve školním roce 2024/25
 8. Rozpočet na rok 2024
 9. Diskuze

Zápis

 1. Program zasedání školské rady byl schválen všemi členy školské rady.
 2. Členové školské rady se seznámili s výroční zprávou za školní rok 2022/23, proběhlo hlasování, výroční zpráva byla schválena všemi členy školské rady.
 3. Den otevřených dveří naplánován na sobotu 2. března 2024 , předběžně od 14. do 17. hodin.
 4. Zápis 2024/25 proběhne během dubna, termín zápisu si rodiče budou moci předem zarezervovat online.
 5. Akce školy a spolupráce se spolky:
  – vítání nových občánků – 22.10.
  – pietní akt a pokládání věnců u pomníku padlých v 1. světové válce – 28.10.
  – Svatomartinský lampionový průvod – čtvrtek 9. 11. kolem 17 hodiny, trasa: škola – Hliněný rybník
  – baráčníci – setkání seniorů -9.12. v 15. hodin
  – jarmark v prostorách školy a okolí, spolupráce s MŠ, obcí a spolkem Struhadlo – 10.12.
  – Baráčnická župa – víkend v listopadu
 6. Ve škole probíhá kroužek angličtiny, flétny a tvořivý kroužek, pohybové kroužky externích lektorů se přesunuly do hasičského sálu.
 7. Probíhají přípravné práce k otevření 5. ročníku ve školním roce 2024/25. V plánu je vystěhování knihovny do konce roku, naplánované stavební práce proběhnou v nejbližším možném termínu.
 8. Členové školské rady byli seznámeni s rámcovým návrhem rozpočtu na rok 2024.
 9. Diskuze – možnosti zajištění vybavení tělocvičny.

Další zasedání školské rady je naplánované na květen 2024. Přesný termín bude upřesněn během dubna 2024.

Ve Struhařově dne 19. 10. 2023                          Mgr. Anna Vopálenská


Datum konání: 31. 8. 2023
Místo konání: Základní škola Struhařov, Školní náměstí 55, 251 64 Struhařov

Projednané body

 1. Schválení programu zasedání.
 2. Schválení ŠVP: Na základě hlasování byl ŠVP Základní školy Struhařov schválen všemi členy školské rady.
 3. Schválení ŠVP pro školní družinu: Na základě hlasování byl ŠVP pro školní družinu Základní školy Struhařov schválen všemi členy školské rady.
 4. Diskuze

Další zasedání školské rady je naplánováno na 19. 10. 2023 v 19:00.

Součástí zápisu je prezenční listina zasedání školské rady.

Ve Struhařově dne 31. 8. 2023                          Mgr. Anna Vopálenská


Datum konání: 9. 2. 2023
Místo konání: Základní škola Struhařov, Školní náměstí 55, 251 64 Struhařov

Projednané body

 1. Schválení programu zasedání.
 2. Členové školské rady byli seznámeni s výroční zprávou v oblasti poskytování informací za předchozí rok.
 3. Seznámení s přípravou a organizací otevření 4. třídy ve školním roce 2023/24. Otevřením 4. třídy dojde k naplnění kapacity školy.
 4. Pronájmy ve škole: Nárůst vedlejší činnosti za uplynulé období. Odsouhlasení pronájmu zdarma při nácviku vystoupení „Street Dance“ na obecní akce.
 5. Příprava dne otevřených dveří 2023, který je naplánován na sobotu 25. 3. od 14:00 do17:00. V rámci akce proběhnou 2 informační bloky – ve 14:30 a 16:00 (informace o škole, školní zralost, informace k zápisu, informace ke 4. třídě a výhledu do budoucnosti).
 6. Školská rada byla informována o přípravě zápisu do školy. Zápis se bude skládat ze 2. částí. První část, která proběhne online, je povinná (termín 7. – 11. 4.). Druhou nepovinnou částí se takzvaný motivační zápis, který proběhne ve škole (termín 13. – 14. 4.) Podrobné informace o zápise budou uvedeny na stránkách školy a na úřední desce.
 7. Diskuze
 8. Další zasedání školské rady je naplánováno na 31. 8. 2023 v 18:00.

Součástí zápisu je prezenční listina zasedání školské rady.

Ve Struhařově dne 9. 2. 2023                          Mgr. Anna Vopálenská


Datum konání: 6. 10. 2022
Místo konání: Základní škola Struhařov, Školní náměstí 55, 251 64 Struhařov

Projednané body

 1. schválení programu
 2. seznámení s výroční zprávou – hlasování o výroční zprávě, výroční zpráva byla odsouhlasena všemi členy školské rady
 3. zajištění provozu knihovny ve škole – spolupráce s Regionálním centrem se sídlem v Městské knihovně Benešov, domluvit schůzku, vyřešit provozní a právní záležitosti ohledně provozu knihovny, 26.10. nabídka regionálního centra řešit knižní fond
 4. stavební opravy a dokončovací práce – probíhají průběžně
 5. venkovní úpravy, venkovní učebna – 21. -23. 10. v plánu brigáda na školní zahradě, v blízké budoucnosti řešit projekt multifunkční venkovní učebny a následně realizaci, výhledově malé hřiště
 6. stránky školy (verze pro mobilní zařízení) – zařízeno
 7. den otevřených dveří 2023 – půlka února, sobota
 8. smlouva spádovosti ZŠ Struhařov – pokračování ve spolupráci s ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice
 9. rozpočet pro rok 2023 – seznámení s návrhem rozpočtu, jehož výše je přibližně stejná jako v roce 2022, v případě 4. třídy – nutno vybavit učebnu
 10. hlasování o 4. třídě od školního roku 2023/24 – školská rada odsouhlasila doporučení k otevření 4. třídy s podmínkou v blízké budoucnosti hledat řešení tělocvičny pro školní i mimoškolní aktivity
 11. diskuze

Další schůze školské rady – začátek února 2023, domluvit program dne otevřených dveří.
Přílohou zápisu je prezenční listina zasedání školské rady.

Ve Struhařově dne 6. 10. 2022                          Mgr. Anna Vopálenská


Datum konání: 31. 8. 2022
Místo konání: Základní škola Struhařov, Školní náměstí 55, 251 64 Struhařov

Projednané body

 1. program zasedání
 2. schválení ŠVP – Školní vzdělávací program – Struhařovská škola pro všechny – bylo odsouhlaseno všemi členy školní rady s účinností od 1.9.2022
 3. logo školy – pokusit se oslovit dalšího grafika – řeší paní J. Šimůnková
 4. organizace školního roku 2022/23 – ředitelské volno 18.11.
 5. diskuse:
  • úprava webových stránek pro prohlížeče v mobilech
  • venkovní učebna – stavebnice – zvážit
  • další schůze školské rady – 6. října 2022 – 18:00
  • přílohou zápisu je prezenční listina zasedání školské rady.

Ve Struhařově dne 31. 8. 2022                          Mgr. Anna Vopálenská


Datum konání: 16.12.2021
Čas konání: 7,30-16,30
Místo konání: Základní škola Struhařov, Školní náměstí 55, 251 64 Struhařov

Způsob volby: Odevzdání volebního lístku s označeným jedním kandidátem v zalepené obálce do připravené volební urny. Odevzdání bude spjato zaznamenáním voliče do jmenného seznamu žáků školy ( zákonní zástupci žáků). Kandidátní listinu rodiče obdrželi v systému Bakaláři. Kandidátní listina a obálky budou připravené v den voleb v Základní škole Struhařov (u volební urny). Po ukončení voleb bude probíhat sčítání hlasů podle volebního řádu schváleného dne 10.11.2021 zastupitelstvem obce Struhařov.

Složení školské rady

Počet členů školské rady zřízené při Základní škole Struhařov je: 3

 1. Člen volený za zákonné zástupce žáků – Ing. Jitka Šimůnková
 2. Člen jmenován za zřizovatele Obce Struhařov – Ing. Kamil Šubrt
 3. Člen volen za pedagogické pracovníky – Mgr. Anna Vopálenská

Školská rada – zákon (výňatek ze zákona 561/2004 Sb.)

Právní vymezení kompetencí školské rady podle zákona č. 561/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů. § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.