Situace s kapacitou škol v prstenci v okolí Prahy je velkým problémem. Stejně to platí pro mnichovickou školu, kam Struhařov spádově patří. Jeho zastupitelé zareagovali na povinnost zabezpečit podmínky pro plnění školní docházky dětem s trvalým bydlištěm na území obce a přistoupili ke kompletní rekonstrukci budovy, ve které škola fungovala až do roku 1979. Smutný poslední zápis tehdejší paní ředitelky Václavy Snížkové ve školní kronice z června tohoto roku uvádí, že: „Během letošního školního roku nebyly v budově školy provedeny žádné opravy, ač byly plánovány. Je nutná oprava střechy – do budovy zatéká, na střeše jsou shnilé trámy. Žáci přejdou do Základních devítiletých škol v Ondřejov, Mukařově a Mnichovicích.

Současnost

Poslední historický zápis v kronice je však doufejme, že nenávratnou minulostí.

Budova školy byla v roce 2021 kompletně zrekonstruována a od 1. září 2021 se do školy zase vrátily děti. V prvním roce školu navštěvovaly dva ročníky – první a druhá třída v celkovém počtu 34 žáků. Ve školním roce 2022-2023 se škola rozrostla o jednu třídu a žáci tak navštěvují samostatné tři ročníky – první, druhá a třetí třída v celkovém poštu 57 žáků. V dalším školním roce se opět škola zvětší, a to o čtvrtý ročník.

Budova školy je koncipována pro první čtyři ročníky s celkovou kapacitou 75 žáků.

Škola se nachází v srdci obce, v klidném prostředí, obklopena zelení, vodní nádrží a několika rodinnými domky. Budovu školy obklopuje školní zahrádka, která se postupně zvelebuje a žáci si tak prakticky zkouší činnosti, spjaté s péčí o zahradu.

Hlavním cílem školy je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání a motivovat je ke vzdělávání celoživotnímu, vytvořit bezpečné a podnětné prostředí, propojovat školní a reálný svět (komunita obce, tradice, kultura, životní prostředí). Jsme školou otevřenou, bezpečnou, s vnitřním prostředím založeným na vzájemné důvěře a respektu mezi žáky, pedagogickými i nepedagogickými pracovníky a rodiči.

Ve škole funguje školní družina, s provozní dobou od 6. 45 a odpoledne navazuje na ukončené vyučování do 17.00 hodin.

Vybavení školy

Kmenové učebny jsou využívání dopoledne pro výuku, odpoledne pro provoz školní družiny. Třídy jsou vybaveny připojením na internet a interaktivními tabulemi, novým moderním nábytkem, který vyhovuje věku žáků.

Charakteristika pedagogického sboru

Ve škole působí ředitelka školy, která je zároveň třídní učitelkou.

Dalšími pedagogy jsou třídní učitelky a učitelky vyučující angličtiny, výchovy a asistentky pedagoga, které jsou součástí pedagogického sboru. Nepostradatelnou součástí jsou vychovatelky školní družiny. Dále pak paní kuchařka, paní uklízečka a paní účetní, bez kterých by škola nebyla kompletní.

Důležitou součástí naší školy jsou také děti a jejich rodiče, jejichž hlas je součástí školské rady.

Škola a komunita

Základní škola se společně se svými žáky zapojuje i do dění obce Struhařov – pokládání věnců a oslava padlých vojáků z první světové války u pomníku v těsné blízkosti školy, vítání nejmladších struhařovských občánků, oslava dne matek…..

Spolupracujeme s místní mateřskou školou – Svatomartinský lampionový průvod, návštěva Mikuláše s čerty, návštěva předškoláků ve škole, masopustní průvod.

Školní prostory slouží nejen pro děti, ale také pro dospělé. V odpoledních hodinách jsou prostory školy využívány pro zájmové kroužky, mimoškolní činnost. Například zdravotní cvičení, jóga, apod.

Doufáme, že nám budoucnost přinese více takových krásných možností se setkat nejen s mladšími dětmi ze školy, ale také s ostatními obyvateli obce.